Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van ARVADA ART GALLERY bvba

 

Maatschappelijke zetel: Eikelaarstraat 2a, B-3600 Genk
Ondernemingsnummer: BTW BE 0745.436.981
ING bank – IBAN: BE95001882174458

 1. Definities
 2. Toepassing
 3. Prijzen
 4. Aankoop overeenkomst
 5. Levering van de kunstwerken
 6. Intellectuele eigendom en auteursrechten
 7. Klachten
 8. Persoonsgegevens
 1. Definities  


KLANT:
Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie ARVADA ART GALLERY een Overeenkomst afsluit, onder wie ook elke persoon die handelt of van wie wij redelijkerwijze kunnen aannemen dat hij handelt met de machtiging of kennis van de Klant.

ARVADA ART GALLERY: Kunst Galerie met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Eikelaarstraat 2a

KUNSTENAAR: Natuurlijk persoon die via bemiddeling van ARVADA ART GALLERY werken ter beschikking stelt voor verkoop of verhuur.


 1. Toepassing

De algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle interacties met ARVADA ART GALLERY, mondeling, schriftelijk of via het internet.
Deze algemene voorwaarden omschrijven het geheel van de rechten en plichten tussen de Klant en ARVADA ART GALLERY met betrekking tot de producten en/of dienst(en).
De Klant verklaart voldoende te zijn geïnformeerd over de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en de kenmerken van de Arvada ART GALLERY-producten en /of -dienst(en) en bevestigd deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen en aanvaard.
Bij gebruik van de website aanvaardt de Klant de algemene voorwaarden van ARVADA ART GALLERY.
Men kan steeds een recent exemplaar van de algemene voorwaarden opvragen.
Alle vroegere mondelinge of schriftelijke afspraken, mededelingen met betrekking tot de Overeenkomst en/of de product(en) en/of dienst(en), worden als onbestaande beschouwd en vervangen door deze Overeenkomst.
Afwijkingen in de algemene voorwaarden moeten schriftelijk en specifiek gestipuleerd en bekrachtigd worden door een gemachtigde van ARVADA ART GALLERY en kunnen enkel eenzijdig door ARVADA ART GALLERY worden gewijzigd.


 1. Prijzen


Alle Prijzen kunnen worden opgevraagd via het info formulier of mail adres van de galerie.
Alle kunstwerken waarover ARVADA ART GALLERY beschikt, kunnen in principe worden aangekocht, tenzij anders vermeld op de website.
Indien de verkoopprijzen of vermeld op de website of in andere documenten van ARVADA ART GALLERY zijn deze enkel indicatief.
De kunstenaar bepaalt de verkoopprijs van het kunstwerk, die aan verandering onderhevig kan zijn. De correcte prijs wordt aan de Klant bevestigd als hij zijn aankoopinteresse kenbaar maakt aan ARVADA ART GALLERY.
ARVADA ART GALLERY vervult slechts een bemiddelende functie tussen de kunstenaar en de Klant, en kan daarvoor nooit garanderen of verantwoordelijk gesteld worden indien de kunstenaar NIET met een verkoop toestemt.


 1. Aankoop overeenkomst


Hoe het tot een overeenkomst kan komen word beschreven in volgende stappen:

1. De klant heeft het ‘info-formulier’ op de website volledig en correct ingevuld en via elektronische weg verzonden en heeft hiermee de algemene voorwaarden bevestigd.
2. ARVADA ART GALLERY treed in contact met de Kunstenaar en zal U bestelling kenbaar maken.
3. De kunstenaar zal U instructies schriftelijk of per mail doorgeven over hoe de betaling word afgehandeld en hiermee de beschikbaarheid en prijs officieel bevestigen.
4. Nadat de Kunstenaar de betaling heeft ontvangen zullen de leveringen zoals afgesproken uitgevoerd worden.
5. U bent nu Eigenaar van het werk en kan ervan genieten.

ARVADA ART GALLERY functioneert als bemiddelaar tussen de kunstenaar en de Klant en kan niet aansprakelijk gesteld worden als de kunstenaar het kunstwerk na het sluiten van de overeenkomst niet beschikbaar stelt.


 1. Levering van de kunstwerken


Indien de Kunstenaar verantwoordelijk is:
Dan gelden de regels die afgesproken zijn met de kunstenaar – Arvada Art Gallery heeft hier geen verantwoordelijkheid.

Indien Arvada art Gallery verantwoordelijk is:
ARVADA ART GALLERY zal de procedure voor verzending starten nadat het op de hoogte is gebracht van de overeenkomst tussen Klant en de Kunstenaar.
ARVADA ART GALLERY zal zo snel mogelijk trachten te leveren. De levertijd die schriftelijk, mondeling of via de overeenkomst meegedeeld worden, zijn altijd indicatief en geen recht van de Klant.
Leveringen vinden plaats op het door de Klant opgegeven adres in de `verkoopsovereenkomst’. Na levering (of ophaling) zijn schade, verdwijning of diefstal van het kunstwerk voor rekening van de Klant.
ARVADA ART GALLERY garandeert de levering enkel tot aan de eerste drempel van de woning van de Klant.
ARVADA ART GALLERY is niet gebonden aan het nakomen van overeenkomsten met de Klant indien zij daartoe verhinderd is door omstandigheden die niet onder haar controle vallen, zoals stakingen, bedrijfsstoring, enz.
Indien een product beschadigd bij de Klant aankomt, moet ARVADA ART GALLERY onmiddellijk verwittigd worden. ARVADA ART GALLERY zal de nodige instructies geven om de beschadigingen te registreren.
ARVADA ART GALLERY kan niet verantwoordelijk gesteld worden door eventuele tekortkomingen door derden (bedrijven gespecialiseerd in internationaal verzenden, koeriersdiensten en transporten) in geval deze zijn ingeschakeld voor verzendingen.
Indien de Klant een leveringsafspraak met ARVADA ART GALLERY niet kan nakomen, dient de Klant ARVADA ART GALLERY hiervan minstens 24 uur op voorhand van te verwittigen, bij gebreke hieraan zal ARVADA ART GALLERY de Klant een vergoeding aanrekenen voor een nutteloze verplaatsing forfaitair begroot op 0,75 EUR per km (incl. BTW).


 1. Intellectuele eigendom en auteursrechten


De Klant moet zich hier beroepen op de overeenkomst en algemene voorwaarden van de kunstenaar.
ARVADA ART GALLERY garandeert niet dat de geleverde kunstwerken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of schadevergoeding gevraagd door derden.


 1. Klachten


ARVADA ART GALLERY zal alle klachten van de Klant ernstig in behandeling nemen.
De Klant dient de klacht schriftelijk bekend te maken info@arvada-art-gallery.be.  ARVADA ART GALLERY zal schriftelijk (E-mail, brief of fax) elke klacht beantwoorden.
Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: https://ec.europa.eu/info/index_nl, maar wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.


 1. Persoonsgegevens


De persoonlijke gegevens van de Klant zullen worden opgenomen in een intern databestand en zullen gebruikt worden voor de uitvoering van de overeenkomst of voor andere contacten met de Klant zoals nieuwsbrieven en marketingactiviteiten.
Persoonlijke gegevens zullen doorgegeven worden aan derde partijen indien noodzakelijk voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst (bv. het adres voor levering door het transportbedrijf).
De verwerking van de persoonlijke gegevens gebeurt overeenkomstig de Belgische Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.