Disclaimer

Dit is de disclaimer van ARVADA ART GALLERY bvba

Maatschappelijke zetel: Eikelaarstraat 2a, B-3600 Genk
Ondernemingsnummer: BTW BE 0745.436.981
ING bank – IBAN: BE95001882174458


 1. Algemene voorwaarden


Lees de algemene voorwaarden van ARVADE ART GALLERY.

ARVADA ART GALLERY behoudt de vrijheid om haar website en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.

Deze Algemene Voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.


 1. Over deze website


ARVADA ART GALLERY  is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. U kunt ons bereiken via info@arvada-art-gallery.com.
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld echter kan ARVADA ART GALLERY niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.


 1. Copyright & intellectuele eigendomsrechten


Op alle werken, afbeeldingen, foto’s, audio, tekeningen, artikels en teksten op de website rust het eigendomsrecht van ARVADA ART GALLERY. In uitzonderlijke gevallen kan op deze werken een gebruiksrecht zijn toegekend aan ARVADA ART GALLERY.
Alle afbeeldingen en foto’s op de website van ARVADA ART GALLERY zijn auteursrechtelijk beschermd en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde ARVADA ART GALLERY en derde partijen en mogen niet worden gebruikt door anderen.

Wanneer inbreuk op intellectuele eigendomsrechten plaatsvindt, meldt u dit dan a.u.b. via mail. Gebruik van teksten is toegestaan zonder voorafgaande toestemming, mits het de naam van ARVADA ART GALLERY niet op de een of andere manier kan schaden en mits het doel van dit gebruik niet tegengesteld is aan de doelstellingen van ARVADA ART GALLERY. In alle gevallen is een duidelijke bronvermelding verplicht.

In elk geconstateerd geval van misbruik zal een gerechtelijke procedure worden begonnen volgens de Belgische wetgeving op bescherming van intellectueel eigendom. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze website wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.


 1. Niet-toegestaan gebruik van de website


Door gebruik te maken van deze website, verbindt u zich ertoe om:

 • De informatie niet op een onrechtmatige en/of onwettelijke manier te gebruiken.
 • De website niet te beschadigen, vervormen, onderbreken of stopzetten.
 • Via de website geen computervirussen, illegaal materiaal, onrechtmatig materiaal of ongepast materiaal te posten of verzenden.
 • Geen inbreuk te plegen op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging.


ARVADA ART GALLERY heeft het recht om de toegang tot haar website te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. ARVADA ART GALLERY doet dit uitsluitend indien de omstandigheden dit vereisen, maar dit is geen absolute voorwaarde.


 1. Persoonsgegevens


De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het functioneren van ARVADA ART GALLERY diensten. Voor elke dienst is een minimum aan gegevens vereist. Verdere gegevens kunnen gevraagd worden in functie van het personaliseren van de dienst.

De persoonsgegevens van de klant zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met het privacy beleid, dit is te consulteren via onze website: Arvada Art Gallery– Privacy” voor verdere details.


 1. Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie


ARVADA ART GALLERY  kan anonieme gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de ARVADA ART GALLERY -website gekomen bent.


 1. Cookies


ARVADA ART GALLERY  maakt gebruik van cookies. Meer informatie over cookies en de verschillende aanpassingsmogelijkheden vind U in “ARVADA ART GALLERY – Privacy”.


 1. Informatie op de website


De informatie, producten en diensten die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. De weergegeven informatie wordt zonder enige vorm van garantie, geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid getoond. Het is mogelijk dat informatie niet volledig, voldoende accuraat en/of nuttig is.

ARVADA ART GALLERY  is bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op onze website. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typfouten.

ARVADA ART GALLERY is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, als die, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de website, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die die virussen kunnen veroorzaken.

ARVADA ART GALLERY behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.


 1. Links naar andere websites


Deze website bevat hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ARVADA ART GALLERY  en de externe website bestaat.

ARVADA ART GALLERY houdt geen controle op deze externe websites en is niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming.

Zodra u op de link klikt verlaat u de website van ARVADA ART GALLERY  en is ARVADA ART GALLERY niet aansprakelijk voor enige schade.

ARVADA ART GALLERY  is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de inhoud van die websites of webpagina’s. Het ‘linken naar’ houdt ook geen impliciete goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina’s.


 1. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken


De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Alle mogelijke betwistingen die voortkomen uit de bepalingen van dit reglement of uit de samenwerking tussen Koper en ARVADA ART GALLERY, dit in de meest ruime zin, vallen onder de Belgische wetgeving en onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Hasselt.